Vzhledem k charakteru zboží neprodává naše společnost zboží spotřebitelům, tj. fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. S těmito osobami nebude při použití webového rozhraní (internetového obchodu) kupní smlouva uzavřena.


Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

společnosti

MEDIPRAX CB s.r.o.
se sídlem Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
IČ: 63886731
DIČ: CZ63886731
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5633

Adresa pro doručování: MEDIPRAX CB s.r.o., Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
Telefonní číslo: +420 385 310 382
Fax: +420 385 310 382
Kontaktní e‐mail: mediprax@mediprax.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, např. telefonicky, korespondenčně, e-mailem, či prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webovém rozhraní www.mediprax.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností MEDIPRAX CB s.r.o., se sídlem Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice, IČ: 63886731, DIČ: CZ63886731 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5633 jako prodávajícím a podnikatelem či právnickou osobou jako kupujícím (oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1.2 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, telefonu, poštovní služby, osobně či jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem a Podmínkami užití webového rozhraní.
V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.4 Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na jiném jazyce.

1.5 Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Vzhledem k charakteru zboží neprodává naše společnost zboží spotřebitelům, tj. fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.6 Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2. Vymezení pojmů

2.1 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím komunikace na dálku zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2 Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.

3.2 Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje. Pro objednávku prostřednictvím webového rozhraní se použijí pravidla pro objednávání přes webové rozhraní (Podmínky užití webového rozhraní).

3.3 Kupující je na vyžádání prodávajícího povinen prokázat, že je podnikatelem, předložením živnostenského nebo jiného oprávnění, respektive vyplnit předmětné údaje při registraci v internetovém obchodu.

3.4 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude Kupujícím uhrazena celá kupní cena.

3.5 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4. Dodací podmínky

4.1 Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2 Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.3 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.4 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.5 Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Zboží, které není momentálně skladem, předáme přepravci, jakmile je to možné.

5. Platební podmínky

5.1 Kupující zaplatí kupní cenu za zboží způsobem individuálně dohodnutým s prodávajícím v průběhu uzavírání smlouvy. Prodávající umožňuje následující způsoby zaplacení kupní ceny:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku,
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 712046453/0300 vedený u společnosti ČSOB České Budějovice.
Prodávající neumožňuje platbu v hotovosti při osobním odběru.

5.2 Na základě dohody Prodávající může Kupujícímu umožnit placení až po dodání zboží na základě faktury se splatností 14 dnů (není‐li dohodnuto jinak). Na placení až po dodání zboží nemá Kupující automatický nárok. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky a Prodávající si vyhrazuje právo jej kdykoliv změnit. Není‐li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

5.3 Při platbě v na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná dle dohody smluvních stran. Závazek Kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.4 Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.5 V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.6 Platba zboží je v českých korunách (CZK) nebo na základě dohody v eurech (EUR).

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

6.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

6.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

6.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5 Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.6 Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím.

7. Odpovědnost za vady

7.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

7.2 Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího

8.1 Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
- uchovávat jako důvěrné;
- neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím;
- nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

8.2 Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

8.3 Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Prodávajícího, pokud mu k tomu Prodávající udělí písemný souhlas. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.

9. Zětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

9.1 Společnost MEDIPRAX CB s.r.o. plní povinnosti vyplývající ze zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL. Zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení námi uvedeného na trh (reps. kus za kus) a baterií je možno zajistit prostřednictvím naší společnosti (odevzdání na adrese provozovny nebo při dodání nového zboží) nebo prostřednictvím husté sítě sběrných míst, jejichž seznam naleznete na www.asekol.cz.

10. Zpětný odběr a využití obalového materiálu

10.1 Společnost MEDIPRAX CB s.r.o. tímto prohlašuje, že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek (odměna) za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem EK-F06021159. Za všechny obaly a balené výrobky, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

11. Zpracování osobních údajů

11.1 Prohlášení o zpracování osobních údajů je zpracováno v samostatném dokumentu Zpracování osobních údajů.

12. Rozhodčí doložka

12.1 Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.

Tyto webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro zajištění provozu. Více informací naleznete v sekci Obchodní podmínky / Zpracování osobních údajů.