Vzhledem k charakteru zboží neprodává naše společnost zboží spotřebitelům, tj. fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. S těmito osobami nebude při použití webového rozhraní (internetového obchodu) kupní smlouva uzavřena.


Reklamační řád pro velkoobchod

společnosti

MEDIPRAX CB s.r.o.
se sídlem Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
IČ: 63886731
DIČ: CZ63886731
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5633

Adresa pro doručování: MEDIPRAX CB s.r.o., Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
Telefonní číslo: +420 385 310 382
Fax: +420 385 310 382
Kontaktní e‐mail: mediprax@mediprax.cz


Tento Reklamační řád pro velkoobchod (dále jen „reklamační řád“) je součástí Všeobecných obchodních podmínek pro velkoobchod a upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, korespondenčně, faxem, e-mailem, přes webové rozhraní – internetový obchod).

Reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně a písemně ujednány jiné záruční podmínky.


1. Odpovědnost prodávajícího za vady

1.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

- je v ujednaném množství;
- odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
- za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

1.2 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

2.2 Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- odstranění vady opravou věci;
- přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
- odstoupení od smlouvy.

2.3 Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

- odstranění vady; nebo
- přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4 O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

2.5 Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

- došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
- kupující použil věc ještě před objevením vady;
- kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo‑li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

3.1 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

3.2 Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
- porušením ochranných pečetí a nálepek;
- mechanickým poškozením zboží;
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají doporučenému prostředí;
- neodborným zacházením;
- nadměrným zatěžováním;
- použití zboží k jinému než určenému účelu;
- poškození zboží živly;
- věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána;
- vyplývá-li to z povahy věci.

4. Postup při reklamaci

4.1 Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

4.2 Postup při reklamaci:

- pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či korespondenčně;
- kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
- reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
- kupující ke zboží přiloží kopii dokladu o zakoupení zboží (dodací list) či kopii daňového dokladu (fakturu), byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

4.3 Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží (pokud nebylo dohodnutu odstranění vady na místě).

4.4 V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

4.5 V případě že zboží bylo poškozeno v rámci přepravy (při přebírání zboží od přepravce je porušený obal), je nutné postupovat podle bodu 4.3 Všeobecných obchodních podmínek pro velkoobchod.

5. Záruční lhůty

5.1 Záruční lhůty jsou uvedeny na dodacím listě, který je vždy předáván či posílán společně se zbožím a zároveň slouží jako záruční list.

5.2 Není-li dohodnuto, a na dodacím listu uvedeno, jinak, jsou obvyklé záruční lhůty následující:

- zdravotnický prostředek (ZP) / přístroj: 24 měsíců;
- příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly ke zdravotnickým prostředkům: 12 měsíců;
- jednorázové ZP / příslušenství / spotřební materiál: do prvního použití, nejdéle však 12 měsíců;
- ZP / příslušenství / spotřební materiál s uvedenou dobou exspirace: do uvedeného data exspirace, nejdéle však 12 měsíců;
- baterie a akumulátory: 6 měsíců.
- záruční lhůta na opravy a vyměněné náhradní díly v rámci opravy (vztahuje se pouze na opravovanou část): 6 měsíců.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2017

Tyto webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro zajištění provozu. Více informací naleznete v sekci Obchodní podmínky / Zpracování osobních údajů.